Rabobank Regio Den Haag – Blik op de eigen regio

Den Haag

Banken herkennen het beeld dat de regioscan schetst.

MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Om een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van lokale vraagstukken heeft de Rabobank de regioscan ontwikkeld. Rogier Aalders, regionaal onderzoeker bij RaboResearch, legt uit wat het is en wat we ervan mogen verwachten.

Het doel van de regioscan is regionale problemen, uitdagingen en kansen zichtbaar maken, waarna we samen met verschillende partijen in de regio naar oplossingen zoeken, benadrukt Aalders. ‘Wat zijn onderwerpen die van invloed zijn op welzijn en welvaart van een bepaalde regio? Wat springt eruit? Waarin wijkt de regio af van de landelijke cijfers? In het kort beschrijven we de kenmerken van een gebied aan de hand van drie dimensies: verdienvermogen, levensloop en leefomgeving.’

Verdienvermogen
‘Verdienvermogen gaat over de economische situatie van de regio. Is de economie gegroeid? Wat zijn de verwachtingen? Welke sectoren zijn oververtegenwoordigd? Zijn er initiatieven nodig om lokale werkgelegenheid ook in de toekomst op peil te houden?’

Levensloop
‘Bij de dimensie levensloop kijken we naar onderwerpen die impact hebben op het verloop van iemands leven. Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich? Is er veel aanbod van zorg? Als je ziet dat het zorgaanbod geen gelijke tred houdt met de vergrijzing, is dat wellicht een aandachtspunt, want dat betekent dat de zorg die nodig is anders moet worden ingevuld. Misschien is er mantelzorg nodig van kinderen die in de buurt wonen. Hoe gaan zij dat combineren met hun baan? We kijken ook naar de demografie. Is er sprake van krimp of groei? Om wat voor huishoudens gaat het?’

Leefomgeving
‘Bij leefomgeving gaat het over de maatschappij. Hoe groot is de sociale cohesie in een gebied? Hoeveel contact hebben mensen met hun buren? Hoeveel mensen zijn langdurig werkloos? In welke mate nemen vrouwen en allochtonen deel aan het arbeidsproces? Hoeveel mensen bieden zich aan als mantelzorger of vrijwilliger?’

Samen kansen verzilveren
Voegt de regioscan iets toe aan de kennis van de lokale Rabobank? ‘Banken herkennen het beeld dat de regioscan schetst’, constateert Aalders. ‘Maar ze vinden het prettig dat ze nu ook een onderbouwing met cijfers hebben. Lokale banken kennen het eigen gebied wel, maar hoe hun regio zich verhoudt tot de rest van Nederland is soms minder in beeld. Daarom beschrijven we in de regioscan niet alleen het gebied, maar geven we ook een verklaring voor de kenmerken ervan. Ken je die, dan begrijp je ook waarom het karakter van een regio niet zo snel zal veranderen. Vervolgens kijk je met verschillende partijen in de regio naar de kansen en uitdagingen die je voor de toekomst wilt verzilveren. Met als uiteindelijk doel om welvaart en welzijn op peil te houden of liever nog te vergroten. Juist het zoeken naar verbinding en het aangaan van de dialoog zijn daarom zo belangrijk. De regioscan fungeert dus als het vertrekpunt van een inhoudelijke discussie over het gebied. De rol van de Rabobank in de uitvoering hangt helemaal af van het onderwerp. Het voordeel is dat de bank vanuit haar coöperatieve achtergrond in nauw contact staat met de omgeving.’

Lokale doorvertaling
‘Een bank kan de regioscan bijvoorbeeld presenteren tijdens een ledenvergadering. Je hoort waar mensen zich zorgen over maken. Hoe zorg je dat een gebied waar demografische krimp plaatsvindt toch leefbaar blijft? Of hoe zorg je dat bedrijventerreinen bereikbaar blijven? Als bank kun je een verbindende factor zijn en partijen bij elkaar brengen die in projectgroepen oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen. Dat kunnen ondernemers zijn, de gemeente of verenigingen. Als je die verschillende stakeholders bij elkaar brengt en in gesprek laat gaan, kom je veel sneller tot resultaten. We vragen ook wat de regioscan heeft opgeleverd. Dat documenteren we en daar rapporteren we over. Op die manier kunnen banken van elkaars ervaringen leren.’

‘De regioscan fungeert als het vertrekpunt van een inhoudelijke discussie’

Regio Den Haag
De scan van onze eigen regio laat een wisselend beeld zien. Wat het verdienvermogen betreft wordt de groeiverwachting niet waargemaakt, ondanks dat veel factoren die bijdragen aan economische groei wel aanwezig zijn. Door ruimtegebrek blijft de banengroei achter bij het landelijk gemiddelde. Het aantal overheidsbanen neemt structureel af. Den Haag heeft een typisch stedelijke bevolkingssamenstelling met veel kleine huishoudens, jongeren en bewoners uit niet westerse landen. De omringende gemeenten zijn vergrijsd, met veel gezinnen. De dynamiek op de woningmarkt is groot in de regio. De kwaliteit van de leefomgeving scoort zeer matig in onze regio. Zowel de economische als de demografische groei blijft achter bij het landelijke gemiddelde. Positief is het aandeel natuur. Daarmee zit onze regio boven het landelijk gemiddelde.

In een oogopslag
Elke lokale bank (103 stuks) heeft een regioscan die in een oogopslag de specifieke kenmerken van het werkgebied van de betreffende lokale Rabobank belicht. Die kenmerken komen in grote lijnen overeen met de inrichting van Nederland. Daar waar veel ruimte is, in Oost-Nederland bijvoorbeeld, is een focus op maakindustrie, transport en groothandel, terwijl de dichtbevolkte Randstad meer dienstverlening heeft.

TEKST: PETER STEEMAN
MARJON HOOGESTEGER
FOTO’S: RABOBANK

Lees meer artikelen in Dichterbij Magazine.

 

6827 getoond, 96 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *